Zsámbéki Színházi Bázis
A romtemplomtól a bázisig
Norvég Civil Alap

2002. július 26.
A skizofrénia jétékai

A - Garaczi által is javasolt - szerepösszevonásoktól még többrétûvé váló interpretáció egy-értelmûen András szemszögébõl tárja elénk a világot; a skizofrén perspektíva kreatív és egyedi gon-dolatmenetek megalkotására hívja fel a mindenkori interpretátorokat. Ez teszi ezt az elõadást is ki-emelkedõvé, elõremutatóvá.

A skizofrénia játékai

Garaczi László:
Csodálatos vadállatok
Zsámbéki Nyári Színház és Szép Színház

Nyomasztóan kis teret ad a Merlin kamaraterme. Pontosabban könnyedén teremt nyomasztó szcenográfiát a Jámbor József rendezte Garaczi-elõadáshoz. A szkénéfal közepén egy ablak, amelybõl egy hulla lába lóg ki, rajta dögcédula, kétoldalt ajtó, jobb elöl méternyi magasságban zuhanyzó-tálca.
Kezdetben sötét, amelyre hangok reflektálnak: "nyekergõ hangon" követelik a világosságot. Nádas Temetését idézõ technika ez, a színpadi szereplõ (értsd: a szerep) színpadon szereplõként (értsd: a színész) nyilvánul meg, ezzel jelölve ki egyrészt saját értelmezhetõségének kódját (ti.: a hazai recep-ció kiemelkedõ jelentõséget tulajdonít Nádas Trilógiájának a magyar posztmodern drámaszövegek genealógiáját illetõen), másrészt konkrétan azt a - nevezzük így - hozzáállást, amely a színpad fikciós szintjét nem úgy gondolja el, mint a valóság egy szeletének másolatát.
A sötétet - a játék fikciós szintjén éppúgy, ahogy a valós színpadi létezés szintjén is - a bizto-sítékot babráló Tamás (Tóth József) szünteti meg, ebbõl a relativizált helyzetbõl indulhat útjára a da-rab, melynek szüzséjét meglehetõsen nehéz összefoglalni. A történet terét és idejét a verbális közlések alapján a mai Budapestre helyezhetjük (említõdik a Rác-kert, a Tavaszi Fesztivál stb., melyek önma-gukban referenciálisan kötik a cselekményt), de ennek jelentõsége csekély; tetszés szerint cserélhet-nénk ki ezeket az utalásokat. Ilyen szempontból érthetetlenek azok a vádak, melyek szerint Garaczi szubkulturális alakok, helyszínek szerepeltetésével, sajátos élethelyzeteik ábrázolásával túlságosan leszûkíti darabjai értelmezhetõségét, pláne ha ez a darabok "érvényességi-körét" is involválná. A Cso-dálatos vadállatok nem a jelen, az egyébként trendinek tekinthetõ "ebben-élünk-fíling" apológiája (ahogy a Fesd feketére! címû dráma sem tekinthetõ annak). Éppen a szövegek valóságra vonatkoztat-hatóságának sajátosságai miatt, illetve a garaczis szövegépítés jellemzõi következtében válnak ezek a kijelentések inadekváttá.
Egy szeretõje után Amerikába emigrált, gyermekei nevelését testvérére bízó anya, Teri (Mol-nár Erika), az itthon maradt testvérek, Zoé (Szoták Andrea) és a skizofrén András (Szõllõsi Zoltán), valamint Zoé barátjának, Tamás történeteit, pontosabban azok fragmentumait foglalja magába az elõ-adás. Fényváltásokkal és zenei részletekkel jelzett töréspontok mentén töredezik a történet: múlt, jelen, jövõ(?) idõsíkjai egymásból építkezve, egymáshoz a konkrét - gyakran vizuális - jelek alapján kap-csolódnak, s így teremtenek kauzálisnak csak interpretációjában nevezhetõ vázat. Halottak napja van, Zoé kényszercselekvéseitõl kísérten (eldõl, feláll, eldõl, feláll…) idézi meg a múltat, halott testvére ennek megfelelõen "éled fel", hogy immáron gyermekké válva adják elõ a nevezetes lovas-játékot, amelyben András (egy egyébként referenciálatlan) Karcsibát alakítva vetkõzteti le húgát. Incesztust sejtet a kontextus. Ennyiben már a második jelenet is leleplezi a felütésben megfogalmazódó vészter-hes múltat, az ibseni - akár az általános értelemben vett - dramaturgia pofoncsapása ez a jelenetezés-technika.
Teri életének eseményei, a két testvér megelevenedõ múltjával szemben, kizárólag monológ-jain keresztül fogalmazódnak meg. Ennek a kronológiát szétszabdaltságában is megtartó elbeszélés-módnak következtében Teri története tartja egyben az elõadás egészét, mint egyedüli kauzális egység. A szereplõ színpadi tere a rendezõi jobb, a baloldalon csak fiával, Andrással folytatott telefonbeszél-getések közben jelenik meg, így jelenléte még határozottabban különül el a teljes színpadot bejátszó többi szereplõtõl. Egy kartondoboznyi homokkal érkezik, s elsõ monológja alatt annak tartalmát átpa-kolja a zuhanyzó-tálcába. Múltját szórja ki elénk, hogy késõbbi jeleneteiben ez újabb játékok alapjául szolgáljon, újabb metaforák megalkotását segítve az értelmezõknek. A testét megtámadó rák, az ehhez kapcsolódó orvosi vizsgálatok részletes elmesélésének alkalmával maga is beleül a tálcába: homok-gombócokat gyúr. Ezeket a tálca mellé helyezi kupacba - mintegy újabb metaforaként a testében sza-porodó daganatokat jelölve. Késõbb a homokból Tóni (a szeretõje) majdani sírját formázza meg, tete-jébe árvácskákat ültet. A homokot vízzel önti fel, s miközben Tóni új nõjének megmérgezésére tett kísérletét meséli el, a sarat magára keni.
Teri és a gyermekek történetének kapcsolatait csak a verbalitás, valamint - elõadásról lévén szó - a közös tér adja meg. Nincs valós interakció közöttük, gyakorlatilag felváltva jelennek meg a színpadon (csak a már említett telefonbeszélgetés jelent kivételt, amely viszont egyrészt a többszörö-sen játékba hozott múlt egy idõsíkját idézi, másrészt éppen azt a szituációt veszi alapul, amelyben köznapi értelemben nem feltétel a személyes jelenlét). Ezen széttartó dramaturgiához a jelenetezés esetlegessége, öntörvényû szabdaltsága, illetve filmes montázst idézõ technikája társul. (Ebben a meg-közelítésben Teri monológjai a közelik, a szétszórt idõsíkok eseményeit bemutató részletek a flash-backek.) Ezek az írói megoldások teremtik meg az elõadás skizofréniáját, teszik értelemszerûen And-rást (András hasadó tudatát?) fõszereplõvé. Ebben a referencialitásuktól megfosztott jelölõk építette világban nem bízhatunk többé a logosz elõzetes biztonságában; a skizofrénia tüneteit ugyanis - orvosi definíció szerint - a jelenségek abnormális összekapcsolásai, ötlet- és véletlenszerû esetlegességek egymásra-vonatkoztatásai jelentik. András egyik vissza-visszatérõ kérdése, mondhatnánk monománi-ája, éppen az, hogy a vele történt események "normálisak"-e. Feltûnõ, hogy a kortárs - ebbõl a szem-pontból a main-stream - alkotások milyen gyakran jutnak el a skizofrén jelentés-alkotáshoz. Gondol-hatunk Frenák táncszínházi elõadásaira, de a Mozgó Ház produkcióira is. Filmes példákat is szép számmal hozhatnánk a hasadt tudat paradigmatikus megjelenítésérõl.
Az inkongruens dramatikus világot tehát éppen a skizofrénia felõl - még ha ez valahol önel-lentmondás is - tartja kézben az interpretáció, Jámboré éppúgy, mint a miénk. Éppen ezért válhat az egyes interpretációkban kiemelkedõ jelentõségûvé a nonverbális - elsõsorban vizuális - jelek kongru-enciája. A szövegben kódoltak éppúgy, mint a kódolatlanok. Ezért foglalkoztunk részletesen Teri ho-mok-játékával, amelyet a rendezés egyik kiemelkedõ ötletének nevezhetünk. Ugyanakkor mintha több jel-, jelölõ-játékot engedne (követelne?) meg a szöveg (vagy ez már túl határozott interpretációnk eredménye?). András kitüntetett szerepét érzékenyen ragadja meg Tóth József, jó érzékkel vált gesztu-sokat, beszédmódot az õrület különbözõ stációinak megformázása során. Ehhez hasonlóan Terit, a másik határozottabban megrajzolt, zsáner-közeli szerepet is szuggesztív erõvel alakítja Molnár Erika. A Zoét játszó Szoták Andrea többarcú játékának erõsségét azok a részletek jelentik, amelyekben kö-rülhatárolhatóbbnak tûnik a "szituáció" (András áldozataként, fogorvosi asszisztensként kiemelkedõ). Szõllõsi Zoltán vontatott beszédmódja, merev tekintete a naturalista-realista játékmód elvetése miatt válik fontossá.
A - Garaczi által is javasolt - szerepösszevonásoktól még többrétûvé váló interpretáció egy-értelmûen András szemszögébõl tárja elénk a világot; a skizofrén perspektíva kreatív és egyedi gon-dolatmenetek megalkotására hívja fel a mindenkori interpretátorokat. Ez teszi ezt az elõadást is ki-emelkedõvé, elõremutatóvá.


Leposa Balázs

© 2021. Zsámbéki Színházi Bázis - THEATER Online - theater.hu

A Zsámbéki Színházi Bázis hivatalos honlapját a

http://zsambekiszinhaz.hu/

címen éri el.

 

Ezen az oldalon - a kis ablakot bezárva - a Bázis és jogelődjei korábbi évadairól talál információkat.